Avbokningsvillkor

Avbokningsvillkor

Avbokning med avbokningsskydd
Då får du betala:
40 dagar eller fler innan ankomst: 10% av bokningens pris.
39–1 dag innan ankomst: 20% av bokningens pris.
1–0 dag innan ankomst: 100% av bokningens pris.
Avbeställning kan ske om följande inträffar:
Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat Dig själv, maka/make, sambo, Dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför Din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i Din bostad, som medför att det inte är rimligt att Du ska stå fast vid Din bokning.
Du måste kunna styrka Ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställnings datum beaktas ej. Avgiften för avbeställningsskydd återbetalas ej.

Avbokning utan avbeställningsskydd
Då får du betala:
40 dagar eller fler innan ankomst: 20% av bokningens pris.
39–14 dag innan ankomst: 50% av bokningens pris.
13–0 dag innan ankomst: 100% av bokningens pris.

Force majeure
För det fall resan inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led. Vi reserverar oss för lagändringar, prisändringar och tryckfel som ligger utanför vår kontroll.
Ansvarig arrangör
. Bokningsstället är skyldigt att se till att Du får nödvändiga handlingar och att Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör Din bokning.

Follow our newsletter


You are now subscribed